koks - October 1st, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 1st, 2018

[Oct. 1st, 2018|03:42 pm]
Man tā nepatīk aicināt cilvēkus uz dzimšanas dienu, ka sāk uzjautrināt doma par publisku ielūgumu.
link2 comments|post comment

[Oct. 1st, 2018|03:46 pm]
Opeth jūtami glābj šo depresīvo dienu.

https://www.youtube.com/watch?v=S1KPqet74EI
linkpost comment

navigation
[ viewing | October 1st, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]