koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 2nd, 2018|12:48 am

koks
Forest Gump noteikti nav muļķīga filma bez savas domas. Kādus vārdus par to es biju dzirdējis izskanām.

Vispār brīžiem ir sajūta, ka man vajadzētu būt vairāk kā Forestam. Kaut kā daudz vienkāršāk un pat krietni efektīvāk. Tas nekas, ka visi mani uzskatītu par stulbu - Forestam bija laba atbilde uz katru šādu uzbraucienu.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: