koks - September 19th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 19th, 2017

[Sep. 19th, 2017|02:04 am]
Bojack the Horseman labi palīdz aizbēgt no realitātes.
Vienīgais, ka tikko gar logu pabrauca ugunsdzēsēju mašīna ar ieslēgtām bākugunīm. Kāds gadiem nav tīrījis skursteni.
linkpost comment

navigation
[ viewing | September 19th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]