koks - September 20th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 20th, 2017

[Sep. 20th, 2017|11:28 pm]
Mēreni pārdozēts Netflix. Esmu uzņēmis par daudz kustīgās bildes ar skaņas pavadījumu. Lūk, ko nodara Hannibals.

"Technically you killed him."

link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | September 20th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]