koks - September 18th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 18th, 2017

[Sep. 18th, 2017|02:11 am]
Oh, vēl viens iemīļots aktieris miris, skumji.

Harry Dean Stanton

link5 comments|post comment

[Sep. 18th, 2017|01:24 pm]
Pārbaudīsim:

Poll #21075
Open to: All, results viewable to: All

"Rautās" olas ar ceptiem sīpoliem

View Answers

fuj pē kaka
2 (28.6%)

ēstu katru rītu
2 (28.6%)

tev ir novirzes
0 (0.0%)

kurš vispār ēd olas
2 (28.6%)

man pofig es kapāju Vanagu
1 (14.3%)

link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | September 18th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]