koks - November 21st, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 21st, 2014

[Nov. 21st, 2014|03:26 pm]
Sapnis. Ar dažiem cilvēkiem pašrocīgi bijām uztaisījuši laivas, daža laba pat uz jaktu pavilka un tusējāmies jūrā pie krasta - dzērām, jokojāmies, aprunājām viens otra laivas un veicām visādus uzlabojumus. Bija patīkama atmosfēra.
link1 comment|post comment

[Nov. 21st, 2014|03:34 pm]
Tā vispār vēljoprojām slimoju pa mājām, dzeru melno balzāmu ar visādiem karstajiem upeņu dzērieniem, cik varu ņemos ar darba lietām un fonā spēlēju Dwarf Fortress. Pašlaik nesūdzos. Nu tikai nedaudz.
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 21st, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]