koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 21st, 2014|03:26 pm

koks
Sapnis. Ar dažiem cilvēkiem pašrocīgi bijām uztaisījuši laivas, daža laba pat uz jaktu pavilka un tusējāmies jūrā pie krasta - dzērām, jokojāmies, aprunājām viens otra laivas un veicām visādus uzlabojumus. Bija patīkama atmosfēra.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: