koks - November 14th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 14th, 2014

[Nov. 14th, 2014|10:11 am]
Un šorīt pāri braucot VEF tiltam, pazvanījis, lai kāda ķoķka paiet malā, es dabūju uzzināt, ka esmu kroplis un šis taču esot gājēju tilts... Labi, es laikam slikti saprotu zīmes, kurās skaidri abos tilta galos skaidri norādīts, ka ceļš tiek dalīts gan gājējiem, gan velobraucējiem...
link2 comments|post comment

[Nov. 14th, 2014|11:44 am]
Wayne Static no Static-x šī gada 1.novembrī esot miris. Bēdīgi.
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 14th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]