koks - November 13th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 13th, 2014

[Nov. 13th, 2014|10:21 am]
Kaimiņa runu par parlamentāras komisijas izveidi noskatījos tikai tagad un pretēji tam kā parasti Kaimiņš, šis man šķita jēdzīgi.

http://runabildes.lv/video-artusa-kaimina-uzruna-saeima-iespejams-specigaka-pedejo-20-gadu-laika/
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 13th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]