koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 14th, 2014|10:11 am

koks
Un šorīt pāri braucot VEF tiltam, pazvanījis, lai kāda ķoķka paiet malā, es dabūju uzzināt, ka esmu kroplis un šis taču esot gājēju tilts... Labi, es laikam slikti saprotu zīmes, kurās skaidri abos tilta galos skaidri norādīts, ka ceļš tiek dalīts gan gājējiem, gan velobraucējiem...
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: