koks - October 15th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 15th, 2014

[Oct. 15th, 2014|09:55 am]
Man te daudz ko gribas rakstīt, bet es domāju, ka to ir viegli pārprast un to es negribu.

Rīts kā vienmēr - melnā tēja, bet Florences vietā Das Ich. Gottes Tod.

Koki ir skaisti.
link2 comments|post comment

[Oct. 15th, 2014|08:34 pm]
Poll #20185 Twin Peaks
Open to: All, results viewable to: All

Vajag Twin Peaks skatīšanās pirmdienas?

View Answers

Vajag
2 (50.0%)

Jā, bet tikai ne pirmdienas
0 (0.0%)

Nē, kuram gan patīk Twin Peaks
0 (0.0%)

Man vienalga, es kapāju vanagu.
2 (50.0%)

linkpost comment

navigation
[ viewing | October 15th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]