koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 15th, 2014|09:55 am

koks
Man te daudz ko gribas rakstīt, bet es domāju, ka to ir viegli pārprast un to es negribu.

Rīts kā vienmēr - melnā tēja, bet Florences vietā Das Ich. Gottes Tod.

Koki ir skaisti.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: