koks - August 4th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 4th, 2014

[Aug. 4th, 2014|09:32 am]
Es tā skatos, ka linuxim ir jauns skaips. Bišķiņ atsvaidzināts dizains. Ar veco nemaz nevarēja ielogoties vairs, starp citu.
linkpost comment

navigation
[ viewing | August 4th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]