koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 4th, 2014|09:32 am

koks
Es tā skatos, ka linuxim ir jauns skaips. Bišķiņ atsvaidzināts dizains. Ar veco nemaz nevarēja ielogoties vairs, starp citu.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: