koks - June 20th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 20th, 2014

[Jun. 20th, 2014|09:25 am]
Šorīt kaut kāda e-mailu vētra.
linkpost comment

[Jun. 20th, 2014|09:26 am]
Šorīt es uzzināju, ka ja negribi būt viduvējs programmētājs, tad tev jāizveido savu programmēšanas valodu :O
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 20th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]