koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 20th, 2014|09:26 am

koks
Šorīt es uzzināju, ka ja negribi būt viduvējs programmētājs, tad tev jāizveido savu programmēšanas valodu :O
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: