koks - April 15th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 15th, 2014

[Apr. 15th, 2014|09:11 am]
[garš teksts ar gaušanos par dzīvi]

Bet tā kaija. Nu es zinu, kas tā par kaiju bija, bet nezinu kāda jēga man to bija redzēt.

Atskaitot depresīvas domas, man ienāk prātā arī domas par saulainām dienām kādā klusākā vietā (nejau Aizsaulē šoreiz).
linkpost comment

[Apr. 15th, 2014|02:03 pm]
http://cheezburger.com/60136961

Koa? :D
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | April 15th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]