koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apr. 15th, 2014|09:11 am

koks
[garš teksts ar gaušanos par dzīvi]

Bet tā kaija. Nu es zinu, kas tā par kaiju bija, bet nezinu kāda jēga man to bija redzēt.

Atskaitot depresīvas domas, man ienāk prātā arī domas par saulainām dienām kādā klusākā vietā (nejau Aizsaulē šoreiz).
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: