koks - March 25th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 25th, 2014

[Mar. 25th, 2014|09:07 am]
Lietaini miegains rīts.

Sapņoju garo sapni par pamatskolas laikiem. Gāju devītajā klasē. Ieraudzīju savu tā laika enerģiju skatoties no tagadējā skatupunkta. Tāda interesanta sajūta.
linkpost comment

[Mar. 25th, 2014|01:31 pm]
Tāda, johaidī, diena, ka jādzer plain lipton tēja komats bļe.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | March 25th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]