koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Mar. 25th, 2014|09:07 am

koks
Lietaini miegains rīts.

Sapņoju garo sapni par pamatskolas laikiem. Gāju devītajā klasē. Ieraudzīju savu tā laika enerģiju skatoties no tagadējā skatupunkta. Tāda interesanta sajūta.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: