koks - March 17th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 17th, 2014

[Mar. 17th, 2014|11:13 am]
Rodas iespaids, ka manējā mājā lielākajā daļā dzīvokļu pastāvīgi notiek skaļa lamāšanās. Vai diena vai nakts. No rīta tikko pamodies varu dabūt dienišķo vardarbības devu, cik jauki. Plānas sienas, viss dzirdams.
linkpost comment

[Mar. 17th, 2014|02:50 pm]
Iņ-sanity. Jan-dāliņš. Stop. Muca.
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 17th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]