koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Mar. 17th, 2014|11:13 am

koks
Rodas iespaids, ka manējā mājā lielākajā daļā dzīvokļu pastāvīgi notiek skaļa lamāšanās. Vai diena vai nakts. No rīta tikko pamodies varu dabūt dienišķo vardarbības devu, cik jauki. Plānas sienas, viss dzirdams.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: