koks - February 4th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 4th, 2014

[Feb. 4th, 2014|08:28 am]
Nepārkāpjamā programma - lai vienalga cik ātri es kātotu savu garo gabalu uz darbu, es vienmēr aizeju apmēram vienādā laikā. Kaut arī reāli liekas, ka tik ātri kā šoreiz nu parasti neeju.
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 4th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]