koks - February 3rd, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 3rd, 2014

[Feb. 3rd, 2014|08:27 am]
Kas ir labāk? Celties agrāk, iet uz darbu ātrāk un ātrāk iet mājās vai celties vēlāk un vēlāk iet mājās? Es izvēlos pirmo, bet mans ķermenis grib otro.
linkpost comment

[Feb. 3rd, 2014|08:29 am]
Mana pretīgo tēju ēra ir beigusies. Lipton, ej no kurienes nācis!
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 3rd, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]