koks - May 30th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 30th, 2013

[May. 30th, 2013|07:10 pm]
Tāds čujs, ka Rīgas pašvaldības vēlēšanās uzvarēs nacionālisti. Nezinu kāpēc.
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 30th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]