koks - May 29th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 29th, 2013

[May. 29th, 2013|09:57 am]
Vienkārši episks cilvēks. Visi ir man parādā, visiem jāatbalsta mana smēķētāja atkarība. Es taču esmu invalīds. Kā man var nepalīdzēt. It īpaši.. vāūū, PRIESTERIS!!? Kā var priesteris nepalīdzēt ar naudu grūtā brīdī, kad nav ko smēķēt. Dievs būs laimīgs, kad tikšu pie cigaretēm.. Wait, kurš no viņiem? Hēla?
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 29th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]