koks - May 31st, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 31st, 2013

[May. 31st, 2013|08:41 am]
[music |Grimes - Dream Fortress]

Grimes.
Dream Fortress.
Halfaxa.

Grimes ir tik jocīga, bet man patīk. Kaut kas tajā mūzikā ir tāds īpašs. Patīk noskaņa un atmosfēra.

Protams tā ir kārtējā no Kanādas nākošā elektropopa / dreampopa medustorte ar psihodēlijas krēmu tam visam cauri un kaut kādu dīvainu piegaršu līdzīgi kā Austra un d'Eon. Hipster(?)pops? Nu un? Baigi labi. Viedoklipi ir klišejiski pilni psihodēlisku dīvainību, bet līdz šim man tas ir licies vairāk jauki nekā slikteni. Lai ēd matus, asiņo, jocīgi uzkrāsojas un visu ko vien sirds vai prāts kāro.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | May 31st, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]