divdabis - [entries|archive|friends|userinfo]
divdabis

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 3rd, 2022|09:16 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[mood | frustrated]
[music |The Avalanches - Running Red Lights]

Mācos sesijai, atkārtoju vielu Bizantijas un viduslaiku mākslas vēstures eksāmenam. Patiesi priecājos, ka šis darbs būs attālināti, nevis klātienē.
linkpost comment