Vajag, vajag, vajag - August 8th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 8th, 2017

[Aug. 8th, 2017|01:25 pm]

vajag

[elpa]
Vai ir kāds, kurš varētu savā darbnīcā uzmeistarot trīs plauktiņus? Biezums nav īpaši svarīgs, 5mm-20mm derēs, garums un platums: 76,3 x 48,8cm.
Atlīdzība - kaut kas barterī, līdz 10e vērtībā, pēc izvēles.
link4 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | August 8th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]