Vajag, vajag, vajag - May 2nd, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 2nd, 2017

[May. 2nd, 2017|11:26 am]

vajag

[apolineers]
Dārgie audiovizuāļi!

Ir nepieciešams aizņemties tripodu filmēšanai - šodien. Vai būtu kāds atbalsts? Paldies!
link1 comment|piedāvāt variantu

[May. 2nd, 2017|11:29 am]
vajag
[santech]
Varbūt kādam My Documents mapē vai tml aizķēries dokuments un grib padalīties? Dokuments tāds, ko var pievienot tādam īres līgumam, kurā nav norādīts, ka izīrētājs atļauj dzīvoklī uz sava vārda slēgt līgumu ar Latvijas Gāzi un Latvenergo. Kaut kāds šablōns vai kas tml., plīz?
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | May 2nd, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]