Vajag, vajag, vajag - December 17th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 17th, 2011

grāmatu "Kāda laimīga dzīve" [Dec. 17th, 2011|08:58 pm]

vajag

[kants]
Augusts Bīlenšteins (1995). Kāda laimīga dzīve. Rīga: Rīgas multimediju centrs.

priecāšos par uzdāvinātu, bet varam arī sarunāt apmaiņu pret abiem jaunākajiem Letonica numuriem, ilustrēto 28. gada mērnieku laiku izdevumu, vīnu vai naudiņām.

gaidīšu komentāros vai bismarks pie inbox el vē
link13 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | December 17th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]