Vajag, vajag, vajag - September 30th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 30th, 2011

Mapes [Sep. 30th, 2011|09:25 pm]

vajag

[illegal]
Vajadzētu kādas lētas, vienkāršas mapes. Notīm. Nu tādas, kur 40-80+ A4 lapas var salikt iekšā.
Varbūt kādam ir kas padomā (vieta, kur meklēt) vai iekrājies?
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | September 30th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]