Vajag, vajag, vajag - September 29th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 29th, 2011

Palagi [Sep. 29th, 2011|09:46 pm]

vajag

[escimo]
Dikti vajag pāris baltus/bēšus palagus vai konvertus, lietotus, vecus.. Galvenais, ka kaut cik gaišs audums.
link4 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | September 29th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]