Vajag, vajag, vajag - October 31st, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 31st, 2007

[Oct. 31st, 2007|12:14 am]

vajag

[piene_ne]
vajag čeku par nopirktu benzīnu vismaz par 10Ls, ar oktobra beigu datumu:)
link12 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | October 31st, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]