Vajag, vajag, vajag - October 30th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 30th, 2007

Filmas [Oct. 30th, 2007|10:53 pm]

vajag

[ziemelji]
Būtu jauki, ja kādai personai būtu šīs filmas(vēlams, ar angļu subtitriem). Es palūgtu tās ierakstīt diskā, pretī, protams, atdotu tukšus diskus, kādu garšīgu lietiņu un būtu ļoti pateicīga. Ārkārtīgi vēlos šos darbus:/
Wayne Wang "Smoke" ; Bergamana "Wild Strawberries" ; Felini "8 1/2" ; Boila "Shallow Grave" ; Ettore Scola "Le Bal"
link11 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | October 30th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]