Vajag, vajag, vajag - August 5th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 5th, 2007

[Aug. 5th, 2007|02:28 am]

vajag

[made_in_china]
Vai kāds, lūdzu, varētu man par lētu naudu pārdot Orvela "1984" eksemplāru?
link5 piedāvāja|piedāvāt variantu

[Aug. 5th, 2007|11:57 pm]
vajag
[hessin]
Bet vajag man vienkāršu telefonu, parasto, kuram strādā visas pogas.
Varbūt kādam ir galīgi vairs nevajadzīgs, vai par simbolisku samaksu.
link4 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | August 5th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]