Vajag, vajag, vajag - June 10th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 10th, 2007

Huserls [Jun. 10th, 2007|08:33 pm]
vajag
[po]
Vai Tu, lūdzu, neizlīdzētu un tuvākajās pusstundās neaizdotu līdz rītam savu Huserla sarakstīto grāmatiņu "Fenomenoloģija"? Hyper-tempā jāpalasās un jāparakstās.
Paldies par sapratni un atsaucību, ja tāda seko!
link1 comment|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | June 10th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]