Vajag, vajag, vajag - June 11th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 11th, 2007

[Jun. 11th, 2007|09:45 am]

vajag

[milk]
20.06. ap kādiem 19:30 spēcīgus vīrus mēbeļu pārbīdei. Tas ir Sarkandaugavā. Pēc tam dodu Bauskas aliņu un uzkodas.
link12 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | June 11th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]