Depresīva troļļa piezīmes - February 15th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 15th, 2023

[Feb. 15th, 2023|09:06 am]
Un man šķita, ka es esmu drāmas karaliene, phe.
link2 comments|post comment

[Feb. 15th, 2023|10:50 am]
Dabūju 10,4k laikus pie komenta tiktokā, nezinu tagad kā justies.
link5 comments|post comment

Tīrīgie peldētāji. [Feb. 15th, 2023|02:56 pm]
[Tags|]

Katru reizi ar zināmu sajūsmas daudzumu vēroju cilvēkus, kuri pēc stundas hlorētā ūdenī, rūpīgi mazgājas ar ziepēm. Tipa sasmērējās, vai varbūt ļoti stipri sasvīda? :D
Savukārt, ja atnāca uz baseinu netīri, tad varbūt vajadzēja nomazgāties pirms?


upd. interneti man saka "Chlorinated pool water does a great job of cleaning, and after swimming, swimmers are super-clean. Showering with strong detergents will not remove chlorine and will only make your skin more dry and hair more damaged."
link20 comments|post comment

navigation
[ viewing | February 15th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]