Lācītis numur divi - October 4th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

October 4th, 2019

[Oct. 4th, 2019|05:01 pm]
[mood |Die, birch, die!]
[music |Halou / Present Tense]

Dienas slogans: "Better drunk than sorry!" © Rollijs

Un vēl es gribu, lai tā konference, kurai pa vienu dienu jāuztaisa brendings, beidzas jau pagājušajā vīkendā.
link5 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | October 4th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]