Lācītis numur divi - August 19th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

August 19th, 2019

[Aug. 19th, 2019|02:40 pm]
[Tags|]
[mood |-]

Laikam pietiekami daudzi no jums viņu pazina klātienē vai neklātienē, tāpēc pateikšu, ka šis ir pēdējais cibposts ar tagu Pelēkā Cūka.
link

navigation
[ viewing | August 19th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]