Lācītis numur divi - August 1st, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

August 1st, 2019

[Aug. 1st, 2019|05:05 pm]
[music |Thom Yorke / I Am a Very Rude Person]

Adobes Ilustratora (AI) kaitinošākā iezīme ir brīžos, kad viņš ir sabremzējies, ignorēt visus shift, control un pārējos alt taustiņus. Un tad sanāk tā.

VZ: *mēģina iepeistot teksta laukā tekstu*
AI: *uzraksta V, viss lepns ar padarīto*
VZ: Bļaķ, nu nē taču, āāāāāā, undo!
AI: *uzraksta Z, joprojām lepns ar padarīto*
VZ: *skatās uz VZ, skumst*
link2 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | August 1st, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]