Lācītis numur divi - May 23rd, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

May 23rd, 2019

[May. 23rd, 2019|07:11 pm]
[mood |Ēst gribas tā, ka tūlīt nomiršu nahren]
[music |Goldfrapp / Annabel]

Pret vakarpusi saņemties nomazgāt logus it kā pati par sevi ir uzteicama un atbalstāma ideja, nekā nosodāma.

Bet ja lielākā daļa logu ir vērsti uz rietumiem, šī ideja izrādās ne tuvu ne tik laba kā sākumā šķita.
link6 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | May 23rd, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]