Lācītis numur divi - September 14th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

September 14th, 2007

In motion [Sep. 14th, 2007|04:18 pm]
[Tags|]
[music |Jay-Jay Johanson / New Years Eve]

Nu tā, dokumentāli apstiprināts.

RIX — PRG: 01.11.07.

Uķi puķi, čmoki, visus mīlu, laimīgu palikšanu, līdz tam gan jau saskandināsim. Brauciet ciemos.
link26 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | September 14th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]