Lācītis numur divi - August 10th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

August 10th, 2007

Cycling Gotland [Aug. 10th, 2007|04:58 pm]
[Tags|]
[mood |Tired]
[music |n/a]

Nu re, atkal mājās. Mazliet, tā teikt, pa Gotlandi pabraukājām. Atiešu, atpūtīšos — pastāstīšu sīkāk.

Kaut kā šitā )
link5 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | August 10th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]