Lācītis numur divi - July 28th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

July 28th, 2007

[Jul. 28th, 2007|02:36 am]
[mood |laiks gulēt...]
[music |n/a]

Lai cik tas nešķistu jocīgi, aizbraukt uz Londonu var ātrāk, nekā uz Valmieru. A fact!

Mans tētuks nesen korekti piezīmēja sekojošu lietu: uz 40 km no Rīgas attālo osobņaku trips ar autobusu prasīja gandrīz 2h. Bija vietā norādīt, ka pirms 100+ gadiem jūzeri šo pašu ceļa gabalu mēroja ar zirgiem un tas, iespējams, nebija īpaši lēnāk. The downward spiral!
link4 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | July 28th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]