Lācītis numur divi - July 17th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

July 17th, 2007

A? [Jul. 17th, 2007|05:48 pm]
[Tags|]
[music |Suede / Europe Is Our Playground]

Mamma mia. Tas kādā depresijā cilvēkam jābūt, lai pajautātu gūglei ko šādu?
link5 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | July 17th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]