Lācītis numur divi - May 9th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

May 9th, 2007

Twentieth century dies [May. 9th, 2007|02:38 pm]
[Tags|]
[music |Radiohead / Street Spirit]

Cilvēks, ko es satieku až ikdienā, zin no galvas manu mājas IP adresi.

Bet viņš pat nestādās priekšā, kāds ir mans telefona numurs.

XXI gadsimts.
link5 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | May 9th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]