Lācītis numur divi - April 28th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

April 28th, 2007

Eesti again ;) [Apr. 28th, 2007|09:27 pm]
[Tags|]
[mood |Paziķifff]
[music |Radiohead / Gloaming]

Nū jā... šodien friendlistē, skatos, par ikkauņiem pat vairāk ierakstu, nekā par to, ko kurš brokastīs ēdis vai kā vakar vakarā pa krogiem svilinājis.

Kas ir OK.

Šajā patīkamajā komplektā gribētu piekabināt arī Norvēģijas Mežakaķa visnotaļ jautro reportāžu no notikuma vietas — par to, kā Maskavā Patrioti protestē pret Igauniju. Tekstiņi pie attēliem aizkustināja.
link1 garāmgājējs|iet garām

navigation
[ viewing | April 28th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]