Lācītis numur divi - February 15th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

February 15th, 2007

Mājiņa meža vidū [Feb. 15th, 2007|12:10 pm]
[Tags|]
[music |Kula Shaker / Tattva]

Skaisti, sasodīts.

Ļoti pozitīvas emocijas, redzot, ka pasaulē var būt no tiesas labi cilvēki.

Ne tik pozitīvas emocijas, apzinoties, ka man pašam zarna būtu par tievu pat priekš 1/10 no tāda sirsnīguma.
link5 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | February 15th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]